preskoči na sadržaj

Osnovna škola Fausta Vrančića Šibenik

Login
Google Učiionica

        UPUTE ZA RAD

 5.a    5.b    6.a   6.b 
7.a 7.b 8.a 8.b
       

 

 

 

Kalendar
« Prosinac 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Brojač posjeta
Ispis statistike od 11. 12. 2018.

Ukupno: 77680
Ovaj mjesec: 572
Ovaj tjedan: 197
Danas: 1
Natječaj 2021./2022.

OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

                           Š I B E N I K

KLASA: 112-01/21-01/01

URBROJ: 2182-39-01-21-01

Šibenik, 26. studenog 2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.),  članaka 6. i 7. Pravilnika o radu i članaka 6., 7. i 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnateljica objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 1. Učitelj/učiteljica Matematike (1 izvršitelj/izvršiteljica)

- određeno puno radno vrijeme (mjesto rada Šibenik),

 1. Učitelj/učiteljica Engleskog jezika (1 izvršitelj/izvršiteljica)

- određeno nepuno (4 sata ukupnog tjednog vremena) radno vrijeme (mjesto rada Otok Zlarin),

 1. Učitelj/učiteljica Talijanskog jezika (1 izvršitelj/izvršiteljica)

- određeno nepuno (4 sata ukupnog tjednog vremena) radno vrijeme (mjesto rada Otok Zlarin),

 1. Učitelj/učiteljica razredne nastave (1 izvršitelj/izvršiteljica)

- određeno puno radno vrijeme (mjesto rada Otok Zlarin),

 1. Učitelj/učiteljica u produženom boravku (1 izvršitelj/izvršiteljica)

- određeno puno radno vrijeme (mjesto rada Šibenik),

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08., 69/17.).

            Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

UVJETI:

Ad 1., Ad 2., Ad 3., Ad 4., Ad 5. - opći uvjet prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14., 127/17., 98/19.), posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19.),

Ad 6. - opći uvjet prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14., 127/17., 98/19.), posebni uvjeti prema Pravilniku o radu (završena srednja škola – program kuhar, odnosno KV kuhar i završen tečaj higijenskog minimuma).

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela), naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje i vlastoručno je potpisati.

      Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti u neovjerenoj preslici:

 1. Životopis,
 2. Diplomu/Svjedodžbu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 3. dokaz o državljanstvu
 4. Uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja,
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je dostaviti izvornike isprava ili presliku isprava ovjerenu od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17., 98/19., 84/21.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13., 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.) i članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21.) dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

      Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17., 98/19., 84/21.), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

      Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21.) dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji pravodobno dostavi potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja, biti će vrednovan sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja, te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Fausta Vrančića, koji je objavljen na mrežnoj  stranici Osnovne škole Fausta Vrančića, http://os-fvrancica-si.skole.hr/ u rubrici AKTI.

Kandidati su obvezni pristupiti vrednovanju uz predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola).

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu Osnovnoj školi Fausta Vrančića za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Natječaj je objavljen dana 26. studenog 2021. godine na mrežnoj stranici Osnovne škole Fausta Vrančića, http://os-fvrancica-si.skole.hr/ u rubrici NATJEČAJI, na oglasnoj ploči Osnovne škole Fausta Vrančića te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Šibenik i traje od 27. studenog 2021. do 6. prosinca 2021. godine.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA, Šibenik, Trg I. G. Kovačića 2 s naznakom „za natječaj“ i naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Osnovne škole Fausta Vrančića, http://os-fvrancica-si.skole.hr/ u rubrici NATJEČAJI. U slučaju da se na natječaj prijavi kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni prema članku 23. stavku 2. Pravilnika o postupku zapošljavanja, te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.

 

                                                                                                                                                                           Zamjenica ravnateljice:

                                                                                                                                                                           Katarina Krnčević, nast.

                                                                                                                                           

Tekst natječaja 1

Tekst natječaja 2

Natječaj

 

 

Tekst natječaja 

Poziv na testiranje

____________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

                  Š I B E N I K

KLASA: 112-03/20-01/27

URBROJ: 2182-39-01-20-02

Šibenik, 21. listopada  2020.

 

           

            Na temelju članka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18.,98/19.,64/20) v.d ravnateljice Osnovne škole Fausta Vrančića, Šibenik raspisuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 1.  Stručni suradnik - knjižničar (1 izvršitelj/ica) - neodređeno puno radno vrijeme

     (mjesto rada Šibenik)

 1. Učitelj informatike (1 izvršitelj/ica) – neodređeno puno radno vrijeme  (mjesto rada Šibenik, Zaton i Raslina)
 2. Učitelj matematike (1 izvršitelj/ica) – puno određeno radno vrijeme  (mjesto rada Šibenik)
 3. Učitelj fizike (1 izvršitelj/ica ) – određeno nepuno radno vrijeme/ 20 sati tjednog radnog vremena (mjesto rada Šibenik)

                   

UVJETI -  prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14., 127/17.), Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine 6/19).

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela  i e-mail adresa) i vlastoručno je potpisati.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se u preslici:

 • životopis,
 • diploma/svjedodžba odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoji i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja,
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Natječajna dokumentacija (ukoliko se dostave originali) vraća se kandidatima nakon završenog natječajnog postupka.

Kandidat koji bude izabran obvezan je, prije sklapanja Ugovora o radu dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu Osnovna škola Fausta Vrančića, Šibenik, Trg I.G.Kovačića 2 s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje  pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema  čanku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13. , 152/14., 39/18.) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao  i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom  48. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj  33/92.,57/92.,77/92.,27/93.,58/93.,2/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03.,148/13.) dužan  je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Sa svim kandidatima koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja provest će se provjera znanja i sposobnosti. Provjeru provodi Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje poziva kandidate na vrednovanje u skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja, te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Fausta Vrančića,Šibenik (lipanj 2019.), koji je objavljen na mrežnoj  stranici Škole, http://os-fvrancica-si.skole.hr/ u rubrici NATJEČAJI.

Povjerenstvo imenuje ravnatelj.

Kandidati su obvezni pristupiti vrednovanju uz predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola).

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Odluku o načinu vrednovanja kandidata (usmena procjena ili testiranje), na prijedlog ravnatelja, donosi Povjerenstvo te Odluku, sadržaj i način procjene, pravne i druge izvore za pripremanje kandidata za procjenu odnosno testiranje, objavljuje na mrežnoj stranici Škole, http://os-fvrancica-si.skole.hr/  u rubrici NATJEČAJI.

Vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja kandidata objavit će se najmanje tri (3) dana prije dana određenog za vrednovanje na mrežnoj stranici Škole, http://os-fvrancica-si.skole.hr/  u rubrici NATJEČAJI, podrubrici  Poziv kandidatima na provjeru.

 

Natječaj je objavljen dana 21. 10. 2020. godine na mrežnoj stranici Škole, http://os-fvrancica-si.skole.hr/ u rubrici NATJEČAJI, na oglasnoj ploči Škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Šibenik i traje od 22. 10. do 29. 10. 2020. godine.

 

Podnošenjem  prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Fausta Vrančića da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata  iz natječajne dokumentacije  u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18.).

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni  na mrežnoj stranici Škole, http://os-fvrancica-si.skole.hr/ u rubrici NATJEČAJI, podrubrici Zapošljavanje u roku osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.   

                  

                                                                                                

                                                                                    V.d ravnateljice:

                                                                                     

                                                                              Snježana Ćaleta, prof.

 

 

OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

                     Š I B E N I K

POVJERENSTVO ZA PROCJENU

I VREDNOVANJE KANDIDATA

KLASA: 112-01/20-01/04

URBROJ: 2182-39-01-20-02

Šibenik, 3. studenog 2020.

                                                                         

                                                   POZIV NA TESTIRANJE

 

            Testiranje kandidata u postupku natječaja za zasnivanje radnog odnosa koji je objavljen dana 22. listopada  2020. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Fausta Vrančića održat će se u ponedjeljak, 9. studenog 2020. godine prema navedenom rasporedu (prizemlje-zadnja učionica)

 

            Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

 1. STRUČNI SURADNIK-KNJIŽNIČAR

                                                 

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Zvanje

Vrijeme testiranja

Ispunjavanje uvjeta

1.

Božidar Bilušić

Mag.informacijskih znanosti

08.00

DA

 1.  

Sunčica Crnica

Mag.informacijskih znanosti

08.15

DA

 1.  

Biljana Mihaela Đekić

Mag.informacijskih znanosti

08.30

DA

4.

Maja Peša

Mag.knjižničarstva

08.45

DA

5.

Damir Selimović

Mag.informacijskih znanosti

09.00

DA

6.

Marta Volovičić

Mag. informacijskih znanosti

09.15

DA

Kandidati koji su poslali zamolbe a ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja su:

 • Marija Dukić, Saša Grgas Magister, Ljilja Lokas, Jelena peran Topčić, Ivana Kunac, Sanja Pivac, Andrijana Rados Šupe

 

 

 1. INFORMATIKA

                                                 

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Zvanje

Vrijeme testiranja

Ispunjavanje uvjeta

1.

Ivo Babaja

Prof.filoz.i informatologije

10.00

DA

 1.  

Ivana Martinović

Mag.prim obrazovanja smjer informacijske tehnologije

10.15

DA

 1.  

Mia Mitrović -Matić

Mag.prim.obr. smjer inf.tehnologije

10.30

DA

 1.  

Ella Perica

Mag.prim.obr. smjer inf.tehnologije

10.45

DA

Kandidati koji su poslali zamolbe a ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

 • Marin Šušić, Luka Funda, Karla Slipčević, Jurica Svirčić,

 

 1. MATEMATIKA

 

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Zvanje

Vrijeme testiranja

Ispunjavanje uvjeta

1.

Aljoša Burazer

Dipl. inženjer prometa

11.00

NE

 1.  

Mario Erceg

Mag. ekonomije

11.15

NE

 1.  

Edita Malenica

Mag.ekonomije

11.30

NE

 1.  

Rikardo Radovčić

Mag.inženjer nautike

11.45

NE

 

 

 

 1. FIZIKA

 

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Zvanje

Pravodobnost/

potpunost prijave

Ispunjavanje uvjeta

1.

Luka Brković

Dipl.inženjer geologije

12.00

NE

2.

Aljoša Burazer

Dipl.inženjer prometa

12.15

NE

3.

Filip Perković

Dipl. inženjer strojarstva

12.30

NE

 

            Ako kandidati  ne pristupe testiranju u navedenom vremenu, ne smatraju se kandidatima natječaja.

 

            PRAVILA TESTIRANJA

 

                        Kandidati su dužni ponijeti sa sobom javnu ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu, vozačku dozvolu) na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata.

            Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete  natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

            Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima  Povjerenstvo će obaviti usmenu provjeru kandidata.

           

            Poziv za testiranje objavljen  je dana 4. studenog 2020. godine na mrežnoj stranici Osnovne škole Fausta Vrančića, http://os-fvrancica-si.skole.hr/ u rubrici  NATJEČAJI, pod rubrici Poziv kandidatima na testiranje.

 

 

                                                                              Predsjednica Povjerenstva:

                                                                                                 Miljenka Bujas  

 

 

 

Natječaj

OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

                       ŠIBENIK

KLASA: 112-02/20-01/14

URBROJ: 2182-39-06-20-01

Šibenik, 19. 10. 2020.

 

Na temelju članka 126. stavaka 1.- 3.  i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  5/12, 16/12, 86/12,  94/13, 136/14 – RUSRH,152/14, 7/17, 68/18) i članka 60. Statuta  Školski odbor Osnovne škole Fausta Vrančića, Šibenik raspisuje:

 

                                                                       NATJEČAJ

         za imenovanje ravnatelja/ice škole

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.
2) uvjete propisane člankom 106. ovoga Zakona,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. (st. 1. )
Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1.  točke 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova. (st. 2.)
Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.). (st. 3.)

 

Dodatne kompetencije su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu

- dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze      polaganja

- dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda  školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)

- program rada za mandatno razdoblje

- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana )

- dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ ( odluke o imenovanju )

Kandidat je, uz prijavu i potrebnu dokumentaciju, dužan dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.

Kandidati  mogu priložiti dokaz o dodatnim kompetencijama: poznavanju stranog jezika, osnovnim digitalnim vještinama i iskustvu rada na projektima

Dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj preslici.

 1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika o završenom stranom jeziku te razini odnosno stupnju
 2. Osnovne digitalne  vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, preslikom indeksa o završenom kolegiju informacijskih znanosti, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti
 3. Iskustvo rada na projektima (školskim projektima, projektima Europske unije, projektima fondova Europske unije) vezanim za djelatnost škola, a dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na tim projektima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka  i rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Fausta Vrančića, Šibenik, Trg I.G.Kovačića 2, u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu  - ne otvaraj“.

 

Natječaj objavljen 23. 10. 2020.  i traje do 2. 11. 2020.

 

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

/upload/os-fvrancica-si/images/static3/1037/File/IMG_20200709_0001.pdf

 

OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

                  Š I B E N I K

KLASA: 112-02/20-01/03

URBROJ: 2182-39-01-20-02

Šibenik, 9. lipnja  2020.

 

           

 

            Na temelju članka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18.) v.d ravnateljice Osnovne škole Fausta Vrančića, Šibenik raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 

 1. Voditelj računovodstva (1 izvršitelj/ica) - neodređeno puno radno vrijeme

                                                       (mjesto rada Šibenik)

                   

UVJETI -  prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14., 127/17.), članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18.) i Pravilniku o radu OŠ Fausta Vrančića.

 • završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno preddiplomski ili stručni studij ekonomije – računovodstveni ili financijski smjer odnosno  visoka ili viša sprema ekonomske struke – računovodstvenog ili financijskog smjera stečena prema ranijim propisima

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela  i e-mail adresa) i vlastoručno je potpisati.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se u preslici:

 • životopis,
 • diploma/svjedodžba odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoji i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja,
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Natječajna dokumentacija (preslike) vraća se kandidatima nakon završenog natječajnog postupka.

Kandidat koji bude izabran obvezan je, prije sklapanja Ugovora o radu dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu Osnovna škola Fausta Vrančića, Šibenik, Trg I.G.Kovačića 2 s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje  pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema  čanku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13. , 152/14., 39/18.) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao  i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom  48. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj  33/92.,57/92.,77/92.,27/93.,58/93.,2/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03.,148/13.) dužan  je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Sa svim kandidatima koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja provest će se provjera znanja i sposobnosti. Provjeru provodi Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje poziva kandidate na vrednovanje u skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja, te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Fausta Vrančića,Šibenik (lipanj 2019.), koji je objavljen na mrežnoj  stranici Škole, http://os-fvrancica-si.skole.hr/ u rubrici NATJEČAJI.

Povjerenstvo imenuje ravnatelj.

Kandidati su obvezni pristupiti vrednovanju uz predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola).

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Odluku o načinu vrednovanja kandidata (usmena procjena ili testiranje), na prijedlog ravnatelja, donosi Povjerenstvo te Odluku, sadržaj i način procjene, pravne i druge izvore za pripremanje kandidata za procjenu odnosno testiranje, objavljuje na mrežnoj stranici Škole, http://os-fvrancica-si.skole.hr/  u rubrici NATJEČAJI.

Vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja kandidata objavit će se najmanje tri (3) dana prije dana određenog za vrednovanje na mrežnoj stranici Škole, http://os-fvrancica-si.skole.hr/  u rubrici NATJEČAJI, podrubrici  Poziv kandidatima na provjeru.

 

Natječaj je objavljen dana 9. 6. 2020. godine na mrežnoj stranici Škole, http://os-fvrancica-si.skole.hr/ u rubrici NATJEČAJI, na oglasnoj ploči Škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Šibenik i traje od 10. 6. do 17. 6. 2020. godine.

 

Podnošenjem  prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Fausta Vrančića da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata  iz natječajne dokumentacije  u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18.).

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni  na mrežnoj stranici Škole, http://os-fvrancica-si.skole.hr/ u rubrici NATJEČAJI, podrubrici Zapošljavanje u roku osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.   

                                                                    V.d ravnateljice: 

                                                                    Snježana Ćaleta, prof.

                                                                                     

POZIV NA TESTIRANJE 1

POZIV NA TESTIRANJE 2       

Mole se svi prijavljeni kandidati da dođu na razgovor navedenog nadnevka u 08:00 !                                                                            

 

 

OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

                  Š I B E N I K

KLASA: 112-02/20-01/03

URBROJ: 2182-39-01-20-01

Šibenik, 18. ožujka  2020.

 

           

 

            Na temelju članka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18.) v.d ravnateljice Osnovne škole Fausta Vrančića, Šibenik raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 

 1. Voditelj računovodstva (1 izvršitelj/ica) - neodređeno puno radno vrijeme

                                                       (mjesto rada Šibenik)

                   

UVJETI -  prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14., 127/17.), članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18.) i Pravilniku o radu OŠ Fausta Vrančića.

 • završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno preddiplomski ili stručni studij ekonomije – računovodstveni ili financijski smjer odnosno  visoka ili viša sprema ekonomske struke – računovodstvenog ili financijskog smjera stečena prema ranijim propisima

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela  i e-mail adresa) i vlastoručno je potpisati.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se u preslici:

 • životopis,
 • diploma/svjedodžba odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoji i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja,
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Natječajna dokumentacija (preslike) vraća se kandidatima nakon završenog natječajnog postupka.

Kandidat koji bude izabran obvezan je, prije sklapanja Ugovora o radu dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu Osnovna škola Fausta Vrančića, Šibenik, Trg I.G.Kovačića 2 s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje  pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema  čanku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13. , 152/14., 39/18.) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao  i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom  48. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj  33/92.,57/92.,77/92.,27/93.,58/93.,2/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03.,148/13.) dužan  je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Sa svim kandidatima koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja provest će se provjera znanja i sposobnosti. Provjeru provodi Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje poziva kandidate na vrednovanje u skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja, te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Fausta Vrančića,Šibenik (lipanj 2019.), koji je objavljen na mrežnoj  stranici Škole, http://os-fvrancica-si.skole.hr/ u rubrici NATJEČAJI.

Povjerenstvo imenuje ravnatelj.

Kandidati su obvezni pristupiti vrednovanju uz predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola).

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Odluku o načinu vrednovanja kandidata (usmena procjena ili testiranje), na prijedlog ravnatelja, donosi Povjerenstvo te Odluku, sadržaj i način procjene, pravne i druge izvore za pripremanje kandidata za procjenu odnosno testiranje, objavljuje na mrežnoj stranici Škole, http://os-fvrancica-si.skole.hr/  u rubrici NATJEČAJI.

Vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja kandidata objavit će se najmanje tri (3) dana prije dana određenog za vrednovanje na mrežnoj stranici Škole, http://os-fvrancica-si.skole.hr/  u rubrici NATJEČAJI, podrubrici  Poziv kandidatima na provjeru.

 

Natječaj je objavljen dana 18. 3. 2020. godine na mrežnoj stranici Škole, http://os-fvrancica-si.skole.hr/ u rubrici NATJEČAJI, na oglasnoj ploči Škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Šibenik i traje od 19. 3. do 26. 3. 2020. godine.

 

Podnošenjem  prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Fausta Vrančića da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata  iz natječajne dokumentacije  u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18.).

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni  na mrežnoj stranici Škole, http://os-fvrancica-si.skole.hr/ u rubrici NATJEČAJI, podrubrici Zapošljavanje u roku osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.   

 

 

 

                                                                                                                          V.d ravnateljice:

                                                                                                                          Snježana Ćaleta, prof.

 

Poštovani,

zbog novonastale situacije natječaj se poništava.

 

Priloženi dokumenti:
Tekst natjecaja.docx

NATJEČAJI ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

                  Š I B E N I K

KLASA: 112-02/19-01/09

URBROJ: 2182-39-01-19-01

Šibenik, 3. prosinca  2019.

 

           

 

            Na temelju članka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18.) ravnateljica Osnovne škole Fausta Vrančića, Šibenik raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 

 1. Učitelj/ica razredne nastave (1 izvršitelj/ica) - neodređeno puno radno vrijeme

                                                       (mjesto rada Šibenik, Područne škole po potrebi),

2. Učitelj/ica Hrvatskog jezika (1 izvršitelj/ica) - određeno nepuno radno vrijeme,

                                                               22 sata tjedno (mjesto rada Šibenik),

3. Učitelj/ica Engleskog jezika (1 izvršitelj/ica) – određeno nepuno radno vrijeme

                                                                         15 sati tjedno (mjesto rada Šibenik),

4. Učitelj/ica Engleskog jezika (1 izvršitelj/ica) – neodređeno nepuno radno vrijeme

                                                                                3 sata tjedno (mjesto rada Šibenik i    

                                                                                      Područne Škole po potrebi) 

5. Učitelj/ica matematike (1 izvršitelj/ica)    - puno određeno radno vrijeme (mjesto rada

                                                                       Šibenik)                          

                   

UVJETI (Ad 1., 2., 3.,)– prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14., 127/17.), članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19.).

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela  i e-mail adresa) i vlastoručno je potpisati.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se u preslici:

 • životopis,
 • diploma/svjedodžba odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoji i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja,
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Natječajna dokumentacija (preslike) vraća se kandidatima nakon završenog natječajnog postupka.

Kandidat koji bude izabran obvezan je, prije sklapanja Ugovora o radu dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu Osnovna škola Fausta Vrančića, Šibenik, Trg I.G.Kovačića 2 s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje  pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema  čanku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13. , 152/14., 39/18.) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao  i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom  48. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj  33/92.,57/92.,77/92.,27/93.,58/93.,2/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03.,148/13.) dužan  je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Sa svim kandidatima koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja provest će se provjera znanja i sposobnosti. Provjeru provodi Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje poziva kandidate na vrednovanje u skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja, te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Fausta Vrančića,Šibenik (lipanj 2019.), koji je objavljen na mrežnoj  stranici Škole, http://os-fvrancica-si.skole.hr/ u rubrici AKTI.

Povjerenstvo imenuje ravnatelj.

Kandidati su obvezni pristupiti vrednovanju uz predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola).

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Odluku o načinu vrednovanja kandidata (usmena procjena ili testiranje), na prijedlog ravnatelja, donosi Povjerenstvo te Odluku, sadržaj i način procjene, pravne i druge izvore za pripremanje kandidata za procjenu odnosno testiranje, objavljuje na mrežnoj stranici Škole, http://os-fvrancica-si.skole.hr/  u rubrici NATJEČAJI.

Vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja kandidata objavit će se najmanje tri (3) dana prije dana određenog za vrednovanje na mrežnoj stranici Škole, http://os-fvrancica-si.skole.hr/  u rubrici NATJEČAJI, podrubrici  Poziv kandidatima na provjeru.

 

Natječaj je objavljen dana 03.12. 2019. godine na mrežnoj stranici Škole, http://os-fvrancica-si.skole.hr/ u rubrici NATJEČAJI, na oglasnoj ploči Škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Šibenik i traje od

04. 12. do 11. 12. 2019. godine.

 

Podnošenjem  prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Fausta Vrančića da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata  iz natječajne dokumentacije  u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18.).

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni  na mrežnoj stranici Škole, http://os-fvrancica-si.skole.hr/ u rubrici NATJEČAJI, podrubrici Zapošljavanje u roku osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.   

 

                                                Ravnateljica: Snježana Ćaleta, prof.

 

POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE - objavljeno 17. 12. 2019. 

- molimo pogledajte privitke - 

PRIVITAK 1

PRIVITAK 2

PRIVITAK 3 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA (Šibenik, 7. 1. 2020. )

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

Na temelju članka 126. stavaka 1.- 3.  i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  5/12, 16/12, 86/12,  94/13, 136/14 – RUSRH,152/14, 7/17, 68/18) i članka 60. Statuta  Školski odbor Osnovne škole Fausta Vrančića, Šibenik raspisuje:

 

 

                                                              NATJEČAJ

 

         za imenovanje ravnatelja/ice

 

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona.
2) uvjete propisane člankom 106. ovoga Zakona,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. (st. 1. )
Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1.  točke 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova. (st. 2.)
Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.). (st. 3.)

 

Dodatne kompetencije su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu

- dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze      polaganja

- dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda  školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)

- program rada za mandatno razdoblje

- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana )

- dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ ( odluke o imenovanju )

 

Kandidat je, uz prijavu i potrebnu dokumentaciju, dužan dostaviti i program rada za mandatno razdoblje.

 

Kandidati  mogu priložiti dokaz o dodatnim kompetencijama: poznavanju stranog jezika, osnovnim digitalnim vještinama i iskustvu rada na projektima

Dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj preslici.

 1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika o završenom stranom jeziku te razini odnosno stupnju
 2. Osnovne digitalne  vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, preslikom indeksa o završenom kolegiju informacijskih znanosti, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti
 3. Iskustvo rada na projektima (školskim projektima, projektima Europske unije, projektima fondova Europske unije) vezanim za djelatnost škola, a dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na tim projektima.

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka  i rezultata natječaja.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Fausta Vrančića, Šibenik u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu  - ne otvaraj“.

Šibenik, 13. 11. 2019.

 

 

NATJEČAJI ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./ 2019.

Na sjednici Školskog odbora održanoj 19. 4. 2019. nije izvršen izbor  
te će se natječaj ponoviti.

___________________________________________________________________________

 

 

______________________________________________________________________

NATJEČAJI ZA 2017./2018.

NATJEČAJI ZA 2016./2017.

OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

                            ŠIBENIK

Trg Ivana Gorana Kovačića br.2

Tel: 022/ 21 26 37, fax: 022/ 200-363

Šibenik, 26. 10. 2016.

 

   Osnovna škola Fausta Vrančića, Šibenik- Trg I.G.Kovačića br.2, raspisuje

 

 

                                      NATJEČAJ

                                     za radna mjesta

 

1.Spremač/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

UVJETI: NSS, SSS

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 86/12, 94/13,152/14).

 

Uz pisanu prijavu obvezno priložiti slijedeće dokumente (može i preslika)

-domovnica

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju - ne starije od 6 mjeseci (članak 106. zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)

-životopis

 

Ponude sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.

Natječaj objavljen 27. 10. 2016.

Rok izvješćivanja kandidata je 8 dana od dana izbora.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

 

                                                                           Ravnateljica:

                                                                     Snježana Ćaleta, prof.

____________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

                            ŠIBENIK

Trg Ivana Gorana Kovačića br.2

Tel: 022/ 21 26 37, fax: 022/ 200-363

Šibenik, 11. 10. 2016.

 

           Osnovna škola Fausta Vrančića, Šibenik- Trg I.G.Kovačića br.2, raspisuje

                                                        NATJEČAJ

                                                     za radna mjesta

 

1.Učitelj/ica likovne kulture na određeno nepuno radno vrijeme, 31 sat tjednog radnog vremena

2.Učitelj/ica matematike na određeno nepuno radno vrijeme, 16 sati tjednog radnog vremena

3.Učitelj/ica talijanskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme, 17 sati tjednog radnog vremena

4.Učitelj/ica fizike na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjednog radnog vremena

UVJETI:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 86/12, 94/13,152/14) te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školstvu (N.N. 47/96 i 56/01).

 

Uz pisanu prijavu obvezno priložiti slijedeće dokumente (može i preslika)

-domovnica

-diploma o stečenoj stručnoj spremi

-uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju - ne starije od 6 mjeseci (članak 106. zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)

-životopis

 

Ponude sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.

Natječaj objavljen 12. 10 .2016.

Rok izvješćivanja kandidata je 8 dana od dana izbora.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                                         Ravnateljica:

                                                                  Snježana Ćaleta, prof.

NATJEČAJI 2015./2016.

 

OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

                            ŠIBENIK

Trg Ivana Gorana Kovačića br.2

Tel: 022/ 21 26 37, fax: 022/ 200-363

Šibenik, 3. 11. 2015.

 

           Osnovna škola Fausta Vrančića, Šibenik- Trg I.G.Kovačića br.2, raspisuje

 

                                                 NATJEČAJ

                                               za radna mjesta

1.Učitelj/ica hrvatskog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme, 30 sati tjednog radnog vremena (matična škola)

UVJETI:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 86/12, 94/13,152/14) te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školstvu (N.N. 47/96 i 56/01).

Uz pisanu prijavu obvezno priložiti slijedeće dokumente (može i preslika)

-domovnica

-diploma o stečenoj stručnoj spremi

-uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju - ne starije od 6 mjeseci (članak 106. zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)

-životopis

 

Ponude sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.

Natječaj objavljen 3. 11 .2015.

Rok izvješćivanja kandidata je 8 dana od dana odlučivanja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                                                         Ravnateljica:

                                                                                   Snježana Ćaleta, prof.

___________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

                            ŠIBENIK

Trg Ivana Gorana Kovačića br.2

Tel: 022/ 21 26 37, fax: 022/ 200-363

Šibenik, 20. 10. 2015.

 

Osnovna škola Fausta Vrančića, Šibenik- Trg I.G.Kovačića br.2, raspisuje

 

                                             NATJEČAJ

                                         za radna mjesta

 

1.Učitelj/ica engleskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme, 12 sati tjednog radnog vremena (matična škola)

2.Učitelj/ica talijanskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme, 24 sata tjednog radnog vremena (matična škola)

 

UVJETI:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 86/12, 94/13,152/14) te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školstvu (N.N. 47/96 i 56/01).

 

Uz pisanu prijavu obvezno priložiti slijedeće dokumente (može i preslika)

-domovnica

-diploma o stečenoj stručnoj spremi

-uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju - ne starije od 6 mjeseci (članak 106. zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)

-životopis

 

Ponude sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.

Natječaj objavljen 20. 10 .2015.

Rok izvješćivanja kandidata je 8 dana od dana odlučivanja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

 

                                                                         Ravnateljica:

                                                                  Snježana Ćaleta, prof.

NATJEČAJI 2014./2015.

 

OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

                            ŠIBENIK

Trg Ivana Gorana Kovačića br.2

 

Tel: 022/ 21 26 37, fax: 022/ 200-363

Šibenik, 21. 5. 2015.

 

           Osnovna škola Fausta Vrančića, Šibenik- Trg I.G.Kovačića br.2, raspisuje

 

 

                                            NATJEČAJ

                                        za radna mjesta

1.  Učitelj/ica matematike na neodređeno puno radno vrijeme (matična škola)

 

UVJETI:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 86/12, 94/13,152/14) te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školstvu (N.N. 47/96 i 56/01).

Uz pisanu prijavu obvezno priložiti slijedeće dokumente (može i preslika)

-domovnica

-diploma o stečenoj stručnoj spremi

-uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju - ne starije od 6 mjeseci (članak 106. zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)

-životopis

 

Ponude sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.

Natječaj objavljen 21. 5 .2015.

Rok izvješćivanja kandidata je 8 dana od dana odlučivanja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                                              Ravnateljica:

                                                                          Snježana Ćaleta, prof.

__________________________________________________________________________________

 

OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

                            ŠIBENIK

Trg Ivana Gorana Kovačića br.2 

Tel: 022/ 21 26 37, fax: 022/ 200-363

Šibenik, 23. 2. 2015.

 

           Osnovna škola Fausta Vrančića, Šibenik- Trg I.G.Kovačića br.2, raspisuje

 

NATJEČAJ

 za radna mjesta

 

1.     Učitelj/ica likovne kulture na određeno puno radno vrijeme

2.  Učitelj/ca engleskog i talijanskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme ( 25sat)

3.  Učitelj/ica engleskog i talijanskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme (15 sati)

4.  Učitelj/ica matematike na neodređeno puno radno vrijeme

5. Učitelj/ica fizike na neodređeno nepuno radno vrijeme (1/2 radnog vremena) 

UVJETI:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 86/12, 94/13,152/14) te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školstvu (N.N. 47/96 i 56/01).

Uz pisanu prijavu obvezno priložiti slijedeće dokumente (može i preslika)

-        domovnica

-        diploma o stečenoj stručnoj spremi

-        uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju - ne starije od 6 mjeseci (članak 106. zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)

-        životopis

 

Ponude sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.

Natječaj objavljen 23. 2 .2015.

Rok izvješćivanja kandidata je 8 dana od dana odlučivanja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

 

                                                                                      Ravnateljica:

                                                                                    Snježana Ćaleta, prof.

________________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

                            ŠIBENIK

Trg Ivana Gorana Kovačića br.2

 

Tel: 022/ 21 26 37, fax: 022/ 200-363

Šibenik, 1. 12. 2014.

 

           Osnovna škola Fausta Vrančića, Šibenik- Trg I.G.Kovačića br.2, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

 za radna mjesta

 

1.      Učitelj/ica likovne kulture na određeno puno radno vrijeme

2.      Učitelj/ca engleskog i talijanskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme ( 28 sati tjedno u PŠ Raslina i PŠ Zaton)

 

UVJETI:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 86/12, 94/13) te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školstvu (N.N. 47/96 i 56/01).

Uz pisanu prijavu obvezno priložiti slijedeće dokumente (može i preslika)

-          domovnica

-          diploma o stečenoj stručnoj spremi

-          uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju - ne starije od 6 mjeseci (članak 106. zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)

-          životopis

 

Ponude sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.

Natječaj objavljen 1 .12 .2014.

Rok izvješćivanja kandidata je 8 dana od dana odlučivanja.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                                          Ravnatelj:

                                                                      Tomislav Crnogaća

_________________________________________________________________________

Na temelju čl.127. i 165.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13) i članka 61. Statuta škole, Školski odbor Osnovne škole Fausta Vrančića Šibenik, Trg I.G.Kovačića br.2 raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja škole (M/Ž)

 

UVJETI: za ravnatelja osnovne škole može biti imenovana osoba koja ima visoku ili višu stručnu spremu potrebnu za učitelja ili stručnog suradnika , koja ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju (u izvorniku ili ovjerenu presliku):

-        diplomu o stečenoj stručnoj spremi (original ili ovjerena kopija)

-        životopis

-        dokaz o položenom stručnom ispitu (original ili ovjerena kopija)

-        potvrdu o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak u smislu čl.106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 6 mjeseci)

-        domovnicu

-        dokaz o radnom iskustvu u odgojno-obrazovnom radu ( elektronički ispis radne knjižice od HZMO)

 

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet godina.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 O rezultatima  natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Fausta Vrančića Šibenik, Trg Ivana Gorana Kovačića br.2 s naznakom «natječaj za imenovanje ravnatelja- ne otvarati».

 

  ________________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

                            ŠIBENIK

Trg Ivana Gorana Kovačića br.2

 

Tel: 022/ 21 26 37, fax: 022/ 200-363

Šibenik, 13. 10. 2014.

 

           Osnovna škola Fausta Vrančića, Šibenik- Trg I.G.Kovačića br.2, raspisuje

 

NATJEČAJ

 za radna mjesta

 

1.     Učitelj/ica fizike na neodređeno nepuno ( ½) radno vrijeme

2.     Učitelj/ca razredne nastave na određeno puno radno vrijeme (PŠ Raslina)

3.     Učitelj/ca matematike na određeno puno radno vrijeme

UVJETI:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 86/12, 94/13) te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školstvu (N.N. 47/96 i 56/01).

 

Uz pisanu prijavu obvezno priložiti slijedeće dokumente (može i preslika)

-        domovnica

-        diploma o stečenoj stručnoj spremi

-        uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju - ne starije od 6 mjeseci (članak 106. zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)

-        životopis

Ponude sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.

Natječaj objavljen 14 .10 .2014.

Rok izvješćivanja kandidata je 8 dana od dana odlučivanja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                                    Ravnatelj:

                                                               Tomislav Crnogaća

______________________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

                      ŠIBENIK

Šibenik, 25. 9. 2014.

 

             Osnovna škola Fausta Vrančića , Šibenik – Trg I.G.Kovačića br.2, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za najam sportske dvorane

 

1.     Iznajmljuje se sportska dvorana  za sportske djelatnosti (isključivši igre s loptom)

srijedom u večernjim satima te subotom i nedjeljom u poslijepodnevnim satima.

 

2.     Ponude društva, isključivo sa registriranom djelatnošću, slati na adresu Škole u roku 8 dana od dana objave na web stranici Škole.

 

 

                                                                                   Ravnatelj:

                                                                            Tomislav Crnogaća

                                                                                   

NATJEČAJI

 

____________________________________________________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

                            ŠIBENIK

Trg Ivana Gorana Kovačića br.2

 

Tel: 022/ 21 26 37, fax: 022/ 200-363

Šibenik, 17. 3. 2014.

 

 

           Osnovna škola Fausta Vrančića, Šibenik- Trg I.G.Kovačića br.2, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

 za radna mjesta

 

1.     Učitelj/ica fizike  neodređeno nepuno ( ½) radno vrijeme

 

UVJETI:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 86/12, 94/13) te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školstvu (N.N. 47/96 i 56/01).

 

Uz pisanu prijavu obvezno priložiti slijedeće dokumente (može i preslika)

-        domovnica

-        diploma o stečenoj stručnoj spremi

-        uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju - ne starije od 6 mjeseci (članak 106. zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)

-        životopis

 

Ponude sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.

Natječaj objavljen 18 .3 .2014.

Rok izvješćivanja kandidata je 8 dana od dana odlučivanja.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                                                   Ravnatelj:

                                                                       Tomislav Crnogaća

_________________________________________________________________________________

 

OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

                            ŠIBENIK

Trg Ivana Gorana Kovačića br.2

 

Tel: 022/ 21 26 37, fax: 022/ 200-363

Šibenik, 25. 2. 2014.

 

           Osnovna škola Fausta Vrančića, Šibenik- Trg I.G.Kovačića br.2, raspisuje

 

NATJEČAJ

 za radna mjesta

 

1.     Učitelj/ica likovne kulture na određeno puno radno vrijeme

 

UVJETI:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 86/12, 94/13) te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školstvu (N.N. 47/96 i 56/01).

 

Uz pisanu prijavu obvezno priložiti slijedeće dokumente (može i preslika)

-        domovnica

-        diploma o stečenoj stručnoj spremi

-        uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju - ne starije od 6 mjeseci (članak 106. zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)

-        životopis

 

Ponude sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.

Natječaj objavljen 26 .2 .2014.

Rok izvješćivanja kandidata je 8 dana od dana odlučivanja.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

                                                                                           Ravnatelj:

                                                                                   Tomislav Crnogaća

                                                                               

_____________________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

                            ŠIBENIK

Trg Ivana Gorana Kovačića br.2

 

Tel: 022/ 21 26 37, fax: 022/ 200-363

Šibenik, 14. 10. 2013.

 

           Osnovna škola Fausta Vrančića, Šibenik- Trg I.G.Kovačića br.2, raspisuje

 

NATJEČAJ

 za radna mjesta

 

1.     Učitelj/ica engleskog i talijanskog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme

( 17 sati tjedno) u PŠ Raslina

2.     Učitelj/ica fizike na neodređeno nepuno radno vrijeme (1/2 radnog vremena)

3.     Pedagog/inja škole na određeno puno radno vrijeme (do povratka s bolovanja)

 

UVJETI:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 86/12, 94/13) te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školstvu (N.N. 47/96 i 56/01).

 

Uz pisanu prijavu obvezno priložiti slijedeće dokumente (može i preslika)

-        domovnica

-        diploma o stečenoj stručnoj spremi

-        uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju - ne starije od 6 mjeseci (članak 106. zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)

-        životopis

 

Ponude sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.

Natječaj objavljen 15 .10 .2013.

Rok izvješćivanja kandidata je 8 dana od dana odlučivanja.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                              Ravnatelj:

                                                             Tomislav Crnogaća

________________________________________________________________________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

                            ŠIBENIK

Trg Ivana Gorana Kovačića br.2

Tel: 022/ 21 26 37, fax: 022/ 200-363

Šibenik, 6. 5. 2013.

 

           Osnovna škola Fausta Vrančića, Šibenik- Trg I.G.Kovačića br.2, raspisuje

 

NATJEČAJ

 za radno mjesto

 

1.     Učitelj/ica geografije na određeno puno radno vrijeme

UVJETI:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 86/12) te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školstvu (N.N. 47/96 i 56/01).

 

Uz pisanu prijavu obvezno priložiti slijedeće dokumente (može i preslika)

-        domovnica

-        diploma o stečenoj stručnoj spremi

-        uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

-        životopis

 

Ponude sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.

Natječaj objavljen 6 .5 .2013.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                                                     Ravnatelj:

                                                                                      Tomislav Crnogaća

____________________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

                            ŠIBENIK

Trg Ivana Gorana Kovačića br.2

 

Tel: 022/ 21 26 37, fax: 022/ 200-363

Šibenik, 27. 2. 2013.

 

           Osnovna škola Fausta Vrančića, Šibenik- Trg I.G.Kovačića br.2, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

 za radno mjesto

 

1.     Učitelj/ica povijesti na određeno puno radno vrijeme

 

 

UVJETI:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 86/12) te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školstvu (N.N. 47/96 i 56/01).

 

Uz pisanu prijavu obvezno priložiti izvornik ili ovjerenu kopiju:

-        domovnica

-        diploma o stečenoj stručnoj spremi

-        uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

-        životopis

 

Ponude sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj traje do 7. 3. 2013. godine.

 

                                                                                                    Ravnatelj:

                                                                                                 Tomislav Crnogaća

_____________________________________________________________________________________

 

OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

                            ŠIBENIK

Tel: 022/ 21 26 37, fax: 022/ 200-363

Šibenik, 13. 02. 2013.

 

           Osnovna škola Fausta Vrančića, Šibenik- Trg I.G.Kovačića br.2, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

 za radna mjesta

 

1.     Učitelj/ica povijesti na određeno puno radno vrijeme

2.     Učitelj/ca zemljopisa na određeno puno radno vrijeme

 

UVJETI:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 86/12) te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školstvu (N.N. 47/96 i 56/01).

 

Uz pisanu prijavu obvezno priložiti izvornik ili ovjerenu kopiju:

-        domovnica

-        diploma o stečenoj stručnoj spremi

-        uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

-        životopis

 

Ponude sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.

Natječaj traje do 21. 2. 2013.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                                                                               Ravnatelj: Tomislav Crnogaća

Šibenik, 19. 2. 2013. ( Izvješćuje se poštovana javnost da je s današnjim danom Natječaj poništen. ) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

                            ŠIBENIK

Tel: 022/ 21 26 37, fax: 022/ 200-363

Šibenik, 31. 10. 2012.

               

             Osnovna škola Fausta Vrančića, Šibenik- Trg I.G.Kovačića br.2, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

 za radno mjesto

 

         1.     Učitelj/ica matematike na neodređeno nepuno radno vrijeme (½ radnog vremena)

 

UVJETI:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 86/12) te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školstvu (N.N. 47/96 i 56/01).

 

Uz pisanu prijavu obvezno priložiti izvornik ili ovjerenu kopiju:

-        domovnica

-        diploma o stečenoj stručnoj spremi

-        uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

-        životopis

 

Ponude sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

                                                                                                                                                 Ravnatelj:Tomislav Crnogaća

                                                                                                                                                               

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

                            ŠIBENIK

Tel: 022/ 21 26 37, fax: 022/ 200-363

Šibenik, 3. 10. 2012.

 

           Osnovna škola Fausta Vrančića, Šibenik- Trg I.G.Kovačića br.2, raspisuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesta

 

1.     Učitelj/ica razredne nastave- puno neodređeno radno vrijeme (PŠ Raslina)

2.     Učitelj/ica povijesti- puno određeno radno vrijeme (do povratka učitelja s bolovanja)

3.     Učitelj/ica hrvatskog jezika- nepuno određeno (10 sati ukupnog radnog vremena tjedno)

 

UVJETI:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 86/12) te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školstvu (N.N. 47/96 i 56/01).

Uz pisanu prijavu obvezno priložiti izvornik ili ovjerenu kopiju:

-        domovnica

-        diploma o stečenoj stručnoj spremi

-        uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

-        životopis

Ponude sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

                                                                                                                                                                                 Ravnatelj: Tomislav Crnogaća

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

                            ŠIBENIK

Tel: 022/ 21 26 37, fax: 022/ 200-363

Šibenik, 27. 03. 2012.

 

           Osnovna škola Fausta Vrančića, Šibenik- Trg I.G.Kovačića br.2, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

 

1.      Spremačica (M/Ž)- nepuno ( ½ radnog vremena),  određeno radno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja u PŠ Zaton.

 

UVJETI:

 

Završena osnovna škola.

Dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenu kopiju i to: dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci, zamolbu i životopis.

 

Ponude sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.   

 

                                                                   Ravnatelj: Tomislav Crnogaća

                                                                                            _____________________________________________________________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

                            ŠIBENIK

Tel: 022/ 21 26 37, fax: 022/ 200-363

Šibenik, 15. 02. 2012.

 

            Osnovna škola Fausta Vrančića, Šibenik- Trg I.G.Kovačića br.2, raspisuje

 

NATJEČAJ 

 

1.      Učitelj razredne nastave (M/Ž)- puno određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja u PŠ Raslina.

 

UVJETI: 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenu kopiju i to: diplomu, domovnicu, potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci, zamolbu i životopis.

 

 

 Ponude sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.

 

                                                                                                                                             Ravnatelj:Tomislav Crnogaća

                                                                                 

 

 

                                                                    

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Osnovna škola Fausta Vrančića Šibenik

Tel: 022/ 21 26 37, fax: 022/ 200 – 363

Šibenik, 28.10.2011.
 
 
Osnovna škola Fausta Vrančića Šibenik,Trg I.G.Kovačića br.2, raspisuje
 
 
                                    NATJEČAJ
 
1. Učitelj razredne nastave- određeno puno radno vrijeme (PŠ Raslina), do povratka djelatnice s bolovanja.
    Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
    Dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenu kopiju.
   
 
   Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.
 
                                                 
 
 
                              Ravnatelj:
                                           Tomislav Crnogaća

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

                            ŠIBENIK

Tel: 022/ 21 26 37, fax: 022/ 200 – 363

Šibenik, 22. 9. 2011.

 

Osnovna škola Fausta Vrančića, Šibenik – Trg I. G. Kovačića br. 2, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

 1.  Pedagog – puno neodređeno radno vrijeme
 2.  Spremačica – ½ radnog vremena na neodređeno radno vrijeme

 

UVJETI:

Ad. 1) Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te najmanje 5 godina radnoga iskustva u struci.

 Ad. 2) Završena najmanje osnovna škola. Ostalo prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

 Ponude sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole.

 

RAVNATELJ: Tomislav Crnogaća

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

preskoči na navigaciju